Stadt: Leipzig (Deutschland)

Beginn: 2020-09-21

Ende: 2020-10-02

URL: http:// www.ialt.de

(CAT) 9a Escola Catalana d‘Estiu de Leipzig: Llengua, cultura i societat

Del 21 de setembre al 2 d’octubre del 2020 tindrà lloc al Departament de Lingüística Aplicada i Traductologia de la Universitat de Leipzig la novena edició de l’Escola Catalana d’Estiu. Els temes centrals del curs d’enguany són la preparació del nivell C1 i les representacions de la immigració a Catalunya al llarg de la història.

La durada del curs és de dues setmanes i consisteix en dos mòduls, un de llengua i cultura (a càrrec de Núria Monzonís, Universitat de Leipzig) i un de societat i migració a Catalunya (a càrrec del Dr. Josep-Anton Fernàndez, Universitat Oberta de Catalunya).
Es requereixen coneixements de llengua a partir del nivell B2. Els estudiants que no estan matriculats a la Universitat de Leipzig poden inscriure’s al curs com a oients.

El curs té una durada de 40 hores lectives i es podran obtenir 4 crèdits (amb examen) o 2 (sense examen) per cursar-lo.

Modalitat híbrida (presencial / digital)
El curs es presentarà en modalitat presencial i digital de manera sincrònica. La modalitat presencial serà de grup reduït i dependrà del desenvolupament de la situació de la COVID-19 a Leipzig i Alemanya.

Més informació: www.ialt.de (pròximament) / Contacte: nuria.monzonis@uni-leipzig.de

(DE) 9. Leipziger Sommerkurs Katalanisch: Sprache, Kultur und Gesellschaft

Vom 21. September bis 2. Oktober 2020 findet am Institut für Angewandte Linguistik und Translatologie zum neunten Mal der Sommerkurs Katalanisch statt. Schwerpunkte des Kurses sind dieses Mal die Vorbereitung auf das C1-Niveau sowie die Darstellungen der Einwanderung in Katalonien durch die Geschichte.
Der zweiwöchige Kurs besteht aus zwei Teilmodulen: Sprache und Kultur (Núria Monzonís, Universität Leipzig) und Gesellschaft und Migration in Katalonien (Dr. Josep-Anton Fernàndez, Universitat Oberta de Catalunya).

Sprachkenntnisse auf dem Niveau B2 sind Voraussetzung für die Teilnahme am Kurs. Studierende, die nicht an der Universität Leipzig eingeschrieben sind, können sich als Gasthörer anmelden.

Der Kurs umfasst 40 Unterrichtsstunden, Teilnehmende können 4 (mit Klausur) bzw. 2 (ohne Klausur) ECTS-Punkte erhalten.

Hybrid-Modus (Präsenz / digital)
Der Kurs wird im Präsenz und digital synchronisch vorgestellt. Der Präsenz-Modus wird für eine reduzierte Gruppe angeboten und von der Entwicklung der Situation von COVID-19 in Leipzig und Deutschland abhängen.

Mehr informationen: www.ialt.de (demnächst) / Kontakt: nuria.monzonis@uni-leipzig.de