Frist: 2015-02-28

URL: http://www.katalanistik.de/zfk

La Zeitschrift für Katalanistik (ZfK, http://www.katalanistik.de/zfk) prepara per al seu volum 29/2017 un dossier monogràfic dedicat al tema
“Marcadors discursius i gramaticalització: descripció i contrast”.

Els interessats a col•laborar hauran d’enviar (ferran.robles@uv.es) fins al 28 de febrer de 2015 un resum de fins a 500 paraules indicant:
-títol provisional, autor/s i mots clau,
-objectius,
-metodologia i corpus d’anàlisi.
S’inclourà, a més, una selecció de la bibliografia emprada.

Les contribucions hauran de ser originals i estaran dedicades a l’estudi d’un o més marcadors o d’un fenomen relacionat amb la gramaticalització dels marcadors en català o bé a la seva anàlisi contrastiva o comparada en català i altres llengües. Seran benvigudes les aportacions sobre aspectes com ara:
-la gramaticalització de les peces lèxiques i sintagmàtiques del català (i altres llengües),
-la subjectivització i la pragmaticalització dels marcadors,
-els marcadors en el català antic i modern
-la variació lèxica i morfosintàctica dels marcadors,
-les funcions textuals dels marcadors discursius en la llengua escrita i parlada,
-els graus de gramaticalització dels marcadors en diferents tipus i gèneres discursius,
-etc.

Les llengües preferents de publicació de la ZfK són el català i l’alemany, si bé també s’accepten contribucions en altres llengües romàniques i en anglès.

Dates importants:
-Termini de lliurament de propostes (a <ferran.robles@uv.es>): 28/02/2015
-Comunicació de l’aceptació: 31/03/2015
-Enviament dels articles: fins 31/08/2016
-Revisió i introducció d’esmenes: 31/10/2016

La Zeitschrift für Katalanistik (ISSN 0932-2221) és una revista internacional amb sistema d’avaluació i selecció d’articles per peer review. Es troba recollida als índex de referència Arts & Humanities Citation Index, Scopus (Q3), ERIH (Int2), Regesta Imperii, IBZ, Bibliographie Linguistique, PIO, Ulrich’s, MLA y CARHUS+. Té un índex d’impacte de 0,012, d’acord amb els SCImago Journal Rankings.

Beitrag von: Ferran Robles Sabater

Redaktion: Christof Schöch